Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://anjapiotrowska.com/ (dalej: „Sklep internetowy”).

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

 1. Dane osobowe pozyskane przez ATELIER PIOTROWSCY w procesie rejestracji w Sklepie objęte są ochroną.
 2. Usunięcie danych osobowych. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez ATELIER PIOTROWSCY danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje usunięcie Konta Użytkownika w rozumieniu §5 pkt 4. naszego regulaminu
 3. Administratorem danych osobowych jest Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  1. listownie na adres Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław;
  2. za pośrednictwem e-mail: shop@anjapiotrowska.com;
  3. telefonicznie: +48 691 510 641.
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celach marketingu bezpośredniego;
  2. w celach analitycznych i statystycznych;
  3. w wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 7. Okres przechowywania danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa).
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są gdy:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO);
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ATELIER PIOTROWSCY jako Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO);
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania, wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora oraz działalności marketingowej.
 9. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są̨ osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się̨ konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być również̇ podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W związku z tym, że ATELIER PIOTROWSCY posługuje się danymi osobowymi Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się̨ danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  4. do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się̨ do odczytu maszynowego.
 11. Ponadto Użytkownik może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy.
 12. Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w punktach 10 i 11 powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 13. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz z niej skorzystać napisz pod adres shop@anjapiotrowska.com.
 14. ATELIER PIOTROWSCY nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Jeżeli Konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego.
 15. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies .Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.
 16. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 17. Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.