§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień drogą elektroniczną, dostarczania zamówionych Produktów, zamówionych Szkoleń, uiszczania opłaty za zamówione Produkty, a także uprawnienia Użytkownika wynikające z umowy sprzedaży, w szczególności zasady odstąpienia od tej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§2. DEFINICJE

 1. ATELIER PIOTROWSCY – Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław, adres poczty elektronicznej: shop@anjapiotrowska.com
 2. Sklep sklep internetowy prowadzony przez ATELIER PIOTROWCY znajdujący się pod adresem internetowym https://anjapiotrowska.com/sklep/ za pośrednictwem którego ATELIER PIOTROWSCY świadczy usługi drogą elektroniczną, zawierający ofertę Produktów oraz Usług Szkoleniowych
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w sklepie, korzystająca z niego za pośrednictwem Konta.
 4. Konsument – Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierający z ATELIER PIOTROWSCY umowę sprzedaży celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Użytkownika, tworzone podczas rejestracji w Sklepie, przeznaczone do użytku dla jednej osoby;
 6. Płatność elektroniczna – sposób dokonania opłaty, podczas której bezpośrednio ze Sklepu Użytkownik przechodzi do wyboru banku, logowania w nim i wykonania przelewu elektronicznego.
 7. Produkt lub Produkty – akcesoria i kosmetyki sprzedawane za pośrednictwem sklepu, które wysyłane są pocztą lub kurierem.
 8. Szkolenie – indywidualne kursy online, dostępne dla Użytkownika przez określony okres czasu od momentu pierwszego zalogowania.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Użytkownika systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Dostęp do sieci Internet;
  2. Zainstalowana aktualna przeglądarka na systemach operacyjnych Windows 8+, MAC OSX 10.12+, (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari), z włączoną obsługą plików cookies oraz Java Script;
  3. Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 1. ATELIER PIOTROWSCY nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają̨ Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu.

§4. KONTO

 1. Składanie zamówień na Produkty oraz Usługi Szkoleniowe jest możliwe po utworzeniu konta w Sklepie.
 2. Warunkiem utworzenia jest dokonanie rejestracji, tj. prawidłowe wypełnienie formularza, przesłanego do ATELIER PIOTROWSCY oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu;
 3. Dane wymagane przy rejestracji to:
  • nazwa Użytkownika;
  • adres e-mail.
 4. Konto Użytkownika zostaje utworzone na czas nieoznaczony, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Sklepie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 5. Usunięcie Konta może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego po zalogowaniu na Konto lub za pomocą poczty elektronicznej na adres shop@anjapiotrowska.com. Usunięcie Konta ma charakter nieodwracalny i towarzyszy mu usunięcie pełnej zawartości Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci całkowity dostęp do Konta oraz do historii zamówień.
 6. FORMULARZ:

– rezygnacja z posiadania Konta. (Formularz należy wypełnić i odesłać drogą elektroniczną lub w wersji papierowej tylko, gdy Użytkownik chce zrezygnować z Konta).

Adresat: Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław, adres poczty elektronicznej: shop@anjapiotrowska.com

Ja, posługujący się loginem: ……………………….., niniejszym rezygnuję z posiadania Konta Użytkownika w Sklepie „ATELIER PIOTROWSCY”

Data zawarcia umowy (data założenia Konta) …………………………….

Imię i nazwisko Użytkownika ………………………………….

Adres Użytkownika ………………………………….

Podpis Użytnownika (wymagany jedynie, jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej) ………………………………

Miejscowość ………………………………. Data ………………………………….

 1. ATELIER PIOTROWSCY może w każdym czasie usunąć Konto Użytkownika, jeżeli korzysta on ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem.

§5. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownicy zobowiązani są do
  1. Korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem oraz z poszanowaniem praw osób trzecich;
  2. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, lub umieszczaniu jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych)
  3. Niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników,
  4. niepodejmowania działań polegających na modyfikowaniu w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez ATELIER PIOTROWSCY w ramach Sklepu lub nadużywaniu praw przyznanych Użytkownikowi przez ATELIER PIOTROWSCY lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownicy zobowiązani są̨ do podawania prawdziwych informacji w toku rejestracji i w trakcie korzystania ze Sklepu, a także do dokonywania ich aktualizacji.
 3. Użytkownicy nie mogą, bez zgody ATELIER PIOTROWSCY, kopiować, zmieniać struktury, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim całości lub części zawartości Sklepu, w szczególności w zakresie informacji tam zawartych.
 4. Oświadczenia woli ATELIER PIOTROWSCY oraz Użytkowników składane są drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, w szczególności na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. ATELIER PIOTROWSCY dokłada wszelkich starań, aby Sklep był aktualizowany dla szerokiej gamy urządzeń i systemów operacyjnych, ale nie gwarantuje jego zgodności i możliwości aktualizacji z każdym urządzeniem i systemem.
 6. ATELIER PIOTROWSCY zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu i dostępu do Sklepu na czas nieokreślony, spowodowany koniecznością modernizacji, naprawy i konserwacji Sklepu.
 7. ATELIER PIOTROWSCY może zmieniać funkcjonalność i zawartość Sklepu, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części oferowanych w Sklepie Produktów. W przypadku, kiedy miałoby to istotnie ograniczyć funkcjonalność Sklepu, ATELIER PIOTRWOSCY powiadomi o tym Użytkowników, którzy kupili Produkty i Szkolenia.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę̨ na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik będzie otrzymywać na podany przez siebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu („Newsletter”).
 9. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.
 10. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych a punktach 1-3 powyżej, oznacza naruszenie postanowień Regulaminu i może skutkować usunięciem Konta.

§6. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, SZKOLEŃ

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Atelier Piotrowscy na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów lub Szkoleń na zasadach określonych w § 9.
 3. Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z zamieszczonym w Sklepie opisem Produktu lub Szkolenia.
 4. Zawarcie umowy dotyczącej Szkolenia następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić umowy dotyczącej Szkolenia na zasadach określonych w §9.
 6. Rozwiązanie umowy dotyczącej Szkolenia, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu na jaki zostało wykupione Szkolenie, nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.

§7. CENNIK I SPOSOBY PŁATNOŚCI. PROMOCJE

 1. Aktualna oferta Sklepu wraz z cennikiem i kosztami dostawy Produktów zamieszczona jest w Sklepie.
 2. Opłaty za Produkty będą dokonywane za pomocą tradycyjnych przelewów bankowych lub z wykorzystaniem metod płatności oferowanych przez PAYPRO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ KRS 0000347935 – Przelewy24.
 3. Opłaty za Szkolenie będzie  dokonywane wyłącznie z wykorzystaniem metod płatności oferowanych przez PAYPRO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ KRS 0000347935 – Przelewy24.
 4. zamówienia Produktów są realizowane po otrzymaniu płatności, dokonanej na rachunek bankowy ATELIER PIOTROWSCY

Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław,

Tytułem: Nr zamówienia, imię i nazwisko,

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO……………, lub po potwierdzeniu płatności za pośrednictwem metody płatności Przelewy24.

 1. ATELIER PIOTROWSCY nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z realizacją płatności po stronie osób trzecich, np. banków, firm pośredniczących.
 2. Zamówienie Szkolenia jest realizowane natychmiast po otrzymaniu płatności.
 3. W przypadku przedsprzedaży Szkolenia dostęp do Szkolenia realizowany będzie od dnia wskazanego w ofercie promocyjnej dostępnej na stronie SKLEPU.
 4. Użytkownik chcący otrzymać fakturę, zobowiązany jest do wprowadzenia danych w formularzu zamówienia.
 5. Faktury przesyłane są w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W celu otrzymania faktury elektronicznej, Użytkowni musi w formularzu zamówienia wyrazić na to zgodę.
 6. Faktury elektroniczne przesyłane są w formacie PDF (Portable Document Format) na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. ATELIER PIOTROWSCY przesyła faktury elektroniczne gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek ATELIER PIOTROWSCY.
 8. ATELIER PIOTROWSCY zastrzega możliwość wprowadzenia czasowo cen promocyjnych, o których informuje na stronie SKLEPU. Ceny w cenniku oraz podsumowanie ceny za dane zamówienie będą uwzględniały promocje.

§8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

 1. Zamówienie jest dokonane z chwilą wyboru Produktu lub Szkolenia oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia.
 2. W przypadku Produktu, po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z instrukcją dotyczącą dalszych czynności oraz warunkami zawartej umowy.
 3. Z chwilą wpływu opłaty na rachunek bankowy ATELIER PIOTROWSCY:
  1. przypadku zamówienia Szkolenia – Użytkownik po dokonaniu płatności Przelewy 24 otrzymuje na podany adres e-mail informacje dotyczące dalszego postępowania (adres strony na której dostępne jest Szkolenie oraz dane do logowania).
  2. w przypadku zamówienia Produktów – zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji po otrzymaniu wpłaty, pod warunkiem podania przez Użytkownika danych odbiorcy przesyłki (w tym adresu dostawy i telefonu kontaktowego).
 4. Informacje o aktualnym statusie zamówienia i przewidywanym terminie dostawy są dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w sekcji Twoje zamówienia.
 5. W przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, ATELIER PIOTROWSCY ma prawo do usunięcia zamówienia.
 6. ATELIER PIOTROWSCY nie realizuje zamówień poza granicę Polski.
 7. Użytkownik może anulować złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@anjapiotrowska.com. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie Produktów do Użytkownika.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług szkoleniowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat do czasu udostepnienia zamówionej usługi lub treści cyfrowej przez Sklep Użytkownikowi, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 14 poniżej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktów na wskazany przez Użytkownika adres.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów i Szkoleń następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia Użytkownika.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów i Szkoleń stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres shop@anjapiotrowska.com W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wystarczające jest, aby użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia, Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Produktów. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez ATELIER PIOTROWSCY, zwracane będą tylko koszty odesłania Produktów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ATELIER PIOTROWSCY zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej. Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.
 9. ATELIER PIOTROWSCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności za Produkty do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić ATELIER PIOTROWSCY zwracane Produkty w stanie nienaruszonym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Produktów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 11. Zwracane Produkty powinny być zapakowane i zabezpieczone w ten sposób, żeby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. koszt odesłania Produktów do ATELIER PIOTROWSCY.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. ATELIER PIOTROWSCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Sklep o utracie w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sklep następuje z momentem pierwszego logowania Użytkownika.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ATELIER PIOTROWSCY. REKLAMACJE

 1. ATELIER PIOTROWSCY jest odpowiedzialne względem Użytkownika, jeżeli kupione Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli kupione Produkty mają wady, Użytkownik może:
  1. żądać wymiany Produktów na nowe;
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że wada jest istotna.
 3. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Użytkowni, jeżeli ATELIER PIOTROWSCY niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkty na wolne od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli Produkty były już naprawiane lub ATELIER PIOTROWSCY nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez ATELIER PIOTROWSCY usunięcia wady żądać wymiany Produktów na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ATELIER PIOTRWOSCY.
 5. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu, domaga się jego wymiany lub naprawy, lub obstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do ATELIER PIOTROWSCY odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt ATELIER PIOTROWSCY, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą tylko koszty odesłania reklamowanego Produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki.
 6. Koszty odesłania reklamowanego Produktu przez Użytkownika, który nie jest Konsumentem, ponosi Użytkownik.
 7. Reklamowane Produkty należy odesłać na adres: „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego Produktu należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji i wskazaniem zakresu działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od ATELIER PIOTROWSCY. Wzór formularza reklamacji Produktu stanowi Załącznik numer 2 do Regulaminu.
 8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 9. ATELIER PIOTROWSCY zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, ATELIER PIOTROWCSY ponosi koszt odesłania reklamowanego Produktu (odbiór reklamacji), oraz wysłania Produktu wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt odsyłany jest na koszt Użytkownika.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów z powodu jego wad ATELIER PIOTROWSCY zwraca Użytkownikowi w całości lub w części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia.
 13. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowane Produkty były jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Użytkownika. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości.
 14. W przypadkach, o których mowa w punktach 10 i 12 powyżej, ATELIER PIOTROWSCY pokrywa koszty tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki oferowanej w Sklepie.
 15. Zwrot kosztów dostawy na rachunek bankowy Użytkownika nastąpi niezwłocznie.
 16. Sklep zobowiązuje się do świadczenia Szkoleń z należytą starannością na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, Sklep odpowiada wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia Usług szkoleniowych
 18. Użytkownik może składać reklamacje niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia, w tym dotyczące nieprawidłowości w działaniu Szkoleń w stosunku do których Użytkownik uzyskał prawo do korzystania.
 19. Reklamacje Szkoleń składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie do Sklepu na adres e-mail: shop@anjapiotrowska.com W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę jej złożenia.
 20. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji i poinformowania o tym Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej.
 21. Sklep nie odpowiada za spodziewany przez Użytkownika efekt oraz cel korzystania ze Szkolenia w tym za skuteczność nauki za pomocą̨ Sklepu.

§11. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe pozyskane przez ATELIER PIOTROWSCY w procesie rejestracji w Sklepie objęte są ochroną.
 2. Usunięcie danych osobowych. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez ATELIER PIOTROWSCY danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje usunięcie Konta Użytkownika w rozumieniu §5 pkt 4.
 3. Administratorem danych osobowych jest Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  1. listownie na adres Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław;
  2. za pośrednictwem e-mail: shop@anjapiotrowska.com
  3. telefonicznie: +48 691 510 641.
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celach marketingu bezpośredniego;
  2. w celach analitycznych i statystycznych;
  3. w wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 7. Okres przechowywania danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa).
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są gdy:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO);
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ATELIER PIOTROWSCY jako Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO);
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania, wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora oraz działalności marketingowej.
 9. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są̨ osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się̨ konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być również̇ podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W związku z tym, że ATELIER PIOTROWSCY posługuje się danymi osobowymi Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną̨ sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się̨ danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  4. do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się̨ do odczytu maszynowego.
 11. Ponadto Użytkownik może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy.
 12. Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w punktach 10 i 11 powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 13. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz z niej skorzystać napisz na adres shop@anjapiotrowska.com
 14. ATELIER PIOTROWSCY nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Jeżeli Konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego.
 15. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies .Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.
 16. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 17. Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

§12 PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich szkoleń, dostarczanych treści cyfrowych oraz innych materiałów edukacyjnych zawartych w Sklepie przysługują̨ ATELIER PIOTROWSCY i podlegają̨ ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może korzystać ze szkoleń, dostarczanych treści cyfrowych oraz innych materiałów edukacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie na własny użytek.
 3. Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek materiałów edukacyjnych, dostarczanych treści cyfrowych i szkoleń – w całości i w częściach osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody ATELIER PIOTROWSCY.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ATELIER PIOTROWSCY zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, którzy posiadają̨ Konto, w terminie 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysyłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
 2. Korzystanie ze Sklepu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację przez Użytkownika. Użytkownik, który nie będzie chciał korzystać ze Sklepu po wejściu w życie zmian, może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, lub przesłać je na adres e-mail shop@anjapiotrowska.com. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Użytkownika Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są̨ realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wrocław, dnia 10 lutego 2021 roku

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, SZKOLEŃ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ADRESAT: Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław, adres poczty elektronicznej na adres shop@anjapiotrowska.com

Ja, posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Sklepie „……” …………………………, niniejszym odstępuję od umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia o numerze …………………. dotyczącego …………………………. (wymienić nazwę, ilość oraz cenę zwracanych Produktów).

Data zawarcia umowy ………..

Data otrzymania Produktów/Data otrzymania danych dostępu do Szkolenia ………………..

Imię i nazwisko Użytkownika …………………….

Adres Użytkownika …………………………

Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków: ………………………..

Podpis Użytkownika (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….

Miejscowość ……………… Data…………………………

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU

WZÓR OŚWIADCZENIA O REKLAMACJI PRODUKTU

REKLAMACJA PRODUTKU

ADRESAT: Anja Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ATELIER PIOTROWSCY” Anja Piotrowska, NIP 8982014768, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław, adres poczty elektronicznej na adres shop@anjapiotrowska.com

Ja, posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Sklepie „……” …………………………, niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie dnia ………………… Produkt wymienić nazwę, ilość oraz cenę zwracanych Produktów) jest wadliwy.

Wada polega na …… Wada została stwierdzona w dniu …………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny żądam

– wymiany towaru na nowy*

-nieodpłatnej naprawy towaru*

– obniżenia centy towaru o kwotę ……. (słownie…) zł, i żądam zwrotu podanej kwoty na konto …………………………………*

– odstępuję od umowy [tylko w przypadku wady istotnej]i żądam zwrotu podanej kwoty na konto …………………*

(*) niepotrzebne skreślić.

Data zawarcia umowy ………..

Data otrzymania Produktów ………………..

Imię i nazwisko Użytkownika …………………….

Adres Użytkownika …………………………

Podpis Użytkownika (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….

Miejscowość ……………… Data…………………………